Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a https://tanacsadas.szoptatas.info/ honlapot és a szolgáltatásokat igénybe vevők (továbbiakban: érintettek) tájékoztatása.

A szolgáltató tevékenységét az alábbi jogszabályokra és dokumentumokra tekintettel végzi:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultant – IBCLC) klinikai kompetenciái
 • Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultant – IBCLC) tevékenységi szabályzata
 • Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Juhászné dr. Kun Judit Gabriella
E-mail cím: kunjuditgabriella@gmail.com
Telefonszám: (30) 731-3647

A kezelt adatok köre

1. Technikai adatok

A honlap használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap böngészése kapcsán személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az honlap tulajdonosa semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez.

A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalakon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. A sütik segítségével jegyzi meg a weboldal pl. a személyes beállításokat, így a következő látogatások alkalmával ezeket nem kell ismét beállítani. A sütik alkalmasak személyes azonosító adatok tárolására is, de kizárólag olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználó maga ad meg.

A honlapon nem jelentetünk meg reklámokat, ezért nem követjük a látogatók érdeklődési körét, nem alkalmazunk személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatali mechanizmust és profilalkotást.

2. Személyes adatok

A tanácsadási szolgáltatások során személyes adatok felvételére és tárolására is sor kerül. A tanácsadáshoz kapcsolódóan a szolgáltató (adatkezelő) az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • lakcím
 • gyermek neve
 • gyermek születési ideje
 • egészségügyi adatok

Az adatkezelés célja

A technikai adatok kezelésének célja a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A személyes adatok kezelésének célja a tanácsadási szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás, számlázás, továbbá a segítségnyújtáshoz szükséges tények megismerése, ill. az 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) pontjának való megfelelés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a honlapon felsorolt szolgáltatásokat.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja részben az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, részben a szolgáltató jogszabályban és szakmai protokollokban megfogalmazott kötelezettsége.

A személyes adatok tárolásának ideje

A tanácsadási szolgáltatás kapcsán keletkező személyes és egészségügyi adatokat az 1997. évi XLVII. törvényben előírt ideig őrizzük.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

Az adatok kezelője: Juhászné dr. Kun Judit Gabriella e.v.

Az adatkezelő harmadik fél részére nem adja tovább az érintettek személyes adatait, kivéve, ha jogszabályi előírások alapján köteles az általa kezelt személyes adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság). A laktációs szaktanácsadásról készült összefoglalót az érintett jogosult a háziorvosnak és/vagy védőnőnek személyesen átadni.

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • tájékoztatáshoz való jog
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához való jog
 • adathordozáshoz való jog
 • tiltakozás joga
 • visszavonás joga

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatkezelő megadott elérhetőségeire címzett írásbeli kérelme alapján gyakorolhatja.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy hiányos. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül teljesíti.

A törléshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak törlését. Az adatkezelő a kérésnek haladéktalanul eleget tesz, ha az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 17. cikk (1) bekezdésében rögzített indokok valamelyike fennáll, kivéve, ha az adatkezelés a 17. cikk (3) bekezdése szerinti valamely okból szükséges.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot.

Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

a) Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://naih.hu

b) Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot.